Thursday, July 16, 2009

فردا با شوت از پشت هجده قدم رفسنجانی‌ بازی ۲-۰ به نفع سبز‌ها می‌شه

بعد از ٔگل به خودی رهبری در نماز جمعه، فردا با شوت از پشت هجده قدم رفسنجانی‌ بازی ۲-۰ به نفع سبز‌ها می‌شه و جنبش به مرحله بعد صعود میکنه، آمین...

No comments:

Post a Comment